MENU:

 

 

Wykaz wychowanków Szkoły
Przedruk z publikacji "150 lat dąbrowskiej sztygarki" - Wydawnictwo Śląsk 1966 r.
Dotyczy on tylko roczników do chwili wydania tej publikacji, a więc do roku 1966.
Wykaz roczników lat późniejszych mam nadzieję uzupełniać sukcesywnie
- po otrzymaniu niezbędnej dokumentacji.
(Na początku 2016r. do wykazu, dzięki staraniom kol. Jerzego Jóźwika, (abs. z 1967r.- dzięki :-)),
dopisałem jeszcze dwa roczniki: 1967 i 1968, (patrz łącza poniżej)).

" Wykaz niniejszy oparty jest w zasadzie na spisie wychowanków zamieszczonym w pracy Jana Ziemby )*
pt.  'Dąbrowska Sztygarka' - Monografia Szkoły Górniczej w Dąbrowie Górniczej", Katowice 1958.
Poza drobnymi poprawkami w brzmieniu nazwisk lub imion uzupełniono wykaz spisem wychowanków Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach (1816 - 1826) oraz nazwiskami absolwentów Technikum Górniczego
w Dąbrowie Górniczej z lat 1958 - 1966.
Ponadto, w miarę uzyskanych materiałów, uzupełniono również listy wychowanków z innych lat.
Dotyczy to głównie okresu 1936 - 1939, który w spisie poprzednim miał największe luki. Źródła, na których 
oparto wykaz, podano przy poszczególnych okresach.
W niektórych wypadkach mogło się zdarzyć, że wobec braku dokładnych danych, umieszczono w wykazie
 również nazwiska tych uczniów, którzy Szkoły z różnych powodów nie ukończyli.
W rocznikach, w których nie ma podziału na specjalności, oznaczają:
litera  "g"  -  górników,  litera  "h"  -  hutników.
Znak  (?)  umieszczony obok niektórych nazwisk, oznacza brak pewności co do roku ukończenia 
Szkoły przez daną osobę, natomiast znak  (??)  -  domniemaną tylko przynależność danej osoby 
do grona wychowanków Szkoły
"
)* dr Jan Ziemba - publicysta i historyk, a jednocześnie nauczyciel "Sztygarki" i TG w latach 50 - 60.

 M  E  N  U     W  Y  K  A  Z  U :
(wybieraj   p o d k r e ś l o n e   wiersze)

Szkoła Akademiczno-Górnicza w Kielcach  1816 - 1826

Szkoła Górnicza w Dąbrowie  1893 - 1914

Państwowa Szkoła Górnicza i Hutnicza im. St. Staszica  1923 - 1939

Państwowa Szkoła Górnicza i Hutnicza
w  Polsce powojennej  -  PSGH

Lata   1945 - 1951

Technikum  Górnicze
im. St. Staszica

Rok  1952

Lata  1953  -  1955

Lata  1956  -  1960

Lata  1961  -  1965

Państwowa Szkoła Górnicza

Lata  1965  -  1966

Rok  1967

Rok  1968

Zasadnicza Szkoła Górnicza
KWK  "Gen. Zawadzki"

Rok  1967

Rok  1968

Od roku 1968 do roku 1985 w budynku "Sztygarki"  prowadziła działalność 
Filia Politechniki Śląskiej,    po której likwidacji utworzono kombinat szkolny 
  pod nazwą
  
Zespół Szkół Zawodowych "Sztygarka"

 Wykaz absolwentów tego Zespołu  umieszczę w tym miejscu
- po uzyskaniu odp. dokumentacji. 

 

Powrót